Thông báo thay đổi chính sách visa Đài Loan của VPKT&VH Đài Bắc ngày 01/08/2018